Powrót Menu

Organizatorzy

Archiwum Państwowe w Katowicach

Kategorie: Sektor publiczny

Gdzie:
ul. Józefowska 104
Katowice

Kontakt

Odnośniki zewnętrzne


Założone w 1932 roku na mocy „Tymczasowego Regulaminu Archiwum Akt Prawnych” Archiwum Państwowe w Katowicach to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Przejęte w 1939 roku przez niemieckie władze Archiwum działało podczas wojny jako filia Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Od 1941 było bezpośrednio podległe władzom w Berlinie, co doprowadziło do stopniowej ewakuacji akt do zamków i klasztorów zachodniej części Górnego Śląska oraz w głąb Niemiec. Wiele z dokumentów nie wróciło do Katowic. W latrach pięćdziesiątych utworzono 12 podległych Wojewódzkiemu Archiwum w Katowicach Powiatowych Archiwów Państwowych. Powstały w Będzinie, Bielsku-Białej, Bytomiu, Gliwicach Częstochowie, Lublińcu, Niemodlinie, Opolu, Pszczynie, Raciborzu, Tarnowskich Górach i Zawierciu. Obecnie (mieszczące się w Katowicach-Józefowcu) Archiwum Państwowe obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie z wyjątkiem obszaru dawnego województwa częstochowskiego oraz tereny pograniczne województwa małopolskiego, a placówce podlega 7 oddziałów zamiejscowych w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Oświęcimiu, Pszczynie, Raciborzu i Żywcu.

Do zadań placówki należy kształtowanie zasobu archiwalnego i jego nadzorowanie, ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów. W archiwach znajdują się między innymi materiały administracji powiatowej z lat 1815-1938, akta z okresu plebiscytu i powstań śląskich, dokumenty Sejmu Śląskiego z okresu 1922-1939, materiały z okresu okupacji, Polski Ludowej i czasów najnowszych. Archiwum posiada także bogaty zbiory sfragistyczne, a także dokumenty życia społecznego (fotografie, plakaty, afisze), a także wielotysięczny zbiór kartograficzny. Ponadto Archiwum prowadzi działalność naukową i wydawniczą. Wśród publikacji instytucji znajdują się chociażby informatory o zasobie archiwalnym, szkice archiwalno-historyczne czy pomoce archiwalne. Do celów Archiwum należy także popularyzacja wiedzy dotyczącej materiałów archiwalnych: organizowane są wystawy, zebrania naukowe i konferencje, a także międzynarodowe warsztaty.

Wersja standardowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Silesiaspace – przestrzeń kultury Śląska. Budowa serwisu e – informacji kulturalnej Województwa Śląskiego.
Stowarzyszenie Inicjatywa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

wykonanie: deploy